Σ/Ν Υπ. Εσωτερικών: Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα.